If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms
Post here sms only in Marathi.
sms posted in Hindi or English will get deleted

Display: old first
63 days ago (raj121)[ Report ]

3.94 KB

वा-यावर उडणारी बटं
सावरताना खुप छान
दिसायचीस तु,

तुझ्या समोर मला
गोंधळलेला पाहुन
खुप छान हसायचीस तु,

नेहमीच मला माझ्या
अवती भोवती खरचं
भासायची तु,

मी

पाहिलेल्या या स्वप्नातुन
जाग आल्यावर कुठेच
नसायची तु..

माझ्यावरच हसुन
झाल्यावर माझे
पुन्हा मला दिसायची तु,

मी निघुन जायचो
तुझ्याकडे पाहत
जेव्हा खरी-खुरी
असायची तु..

! Rating: 6.1/10 from 171 Votes

65 days ago (sushil143)[ Report ]

खरच खूप छान स्टोरी आहे.. मनापासून
वाचा...
त्याला ती एका पार्टीत भेटली.
खुप सुंदर होती ती. साहजिकच
तिच्या मागे
खुपजण होते.
ती सुंदर होती,
बुध्दिमानही होती. सर्वांनाच
हवीहवीशी वाटणारी.
पण ती कोणालाच जवळीक साधु देत
नव्हती.
तो फार साधा. आर. के.
लक्ष्मणच्या 'कॉमनमॅन'
सारखा. त्याला तर
त्याचे मित्रही भाव देत नव्हते. मग
तिच्यासारख्या मुली तर
चंद्राइतक्या अप्राप्यच!
तिचं
त्याच्याकडं लक्षही नव्हतं
त्या पार्टीत.
आपल्याच विश्वात मश्गुल होती ती!
पण आपण धाडस करायचच, असं ठरवून,
सारं बळ एकवटुन
त्यानं
तिला विचारलं, 'तु
पार्टी संपल्यावर माझ्याबरोबर
कॉफी प्यायला येशील?'
तिला 'नाही' म्हणणं फार सोप्पं
होतं. पण
त्याच्या डोळ्यांतले नितळ,
पारदर्शी भाव
आणि आवाजातलं
आर्जव जाणुन तिला का कोण जाणे,
'हो' म्हणावसं
वाटलं.
ती 'हो' म्हणाली आणि त्याचं टेन्शन
शतपटीनं वाढलं. या शक्यतेचा त्यानं
विचारच
केला नव्हता!
जवळच्याच कॉफी पार्लरमध्ये दोघं
कोप-
यातल्या टेबलावर
बसली. कॉफीची ऑर्डर
दिली. पण काय बोलायचं, हे
त्याला सुचेचना!
तो खुपच
नर्व्हस झाला होता. आणि या गप्प
गप्प
अशा विचित्र डेटनं
तीसुध्दा अवघडली. झक
मारली आणि याला हो म्हटलं,
असंही मनात
आलं तिच्या!
कॉफीचा एक घोट पोटात गेल्यावर
अचानक
त्याला कंठ
फुटला. त्यानं वेटरला हाक मारली.
वेटर प्रश्नार्थक
चेह-यानं टेबलाजवळ येऊन
उभा राहीला. तो म्हणाला,
'थोडं मीठ देता? मला कॉफीत
टाकायचंय!' सारं
कॉफी शॉप या अनपेक्षित मागणीनं
गोंधळात
पडलं. विचित्र नजरेनं सारे
त्याच्याकडे पाहु लागले.
तीसुध्दा!
वेटरनं मुकाट्याने मीठ आणुन दिलं
आणि देताना - "कैसे
कैसे लोग आते है!"
अशा अर्थाचा चेहराही केला. त्यानं
मीठ कॉफीत टाकलं
आणि तो कॉफी पिऊ लागला!
ती खरंच
गोंधळली होती. अशी विचित्र डेट
आणि आता कॉफीमध्ये चक्क
मीठ! अखेरीस तिनं विचारलंच "पण
तुला ही अशी जगावेगळी सवय
कशी काय लागली?"
"माझं लहानपण समुद्रकाठी गेलं..."
शब्दांची जुळवाजुळव करत
तो म्हणाला...
"सारखा मी समुद्राच्या पाण्यात
खेळत असे. आई
कॉफी प्यायला हाक मारायची,
तसा मी धावत धावत व्हरांड्यात येई
आणि खारटलेल्या पाण्यानं
खारटलेली बोटं
बशीतल्या कॉफीत बुडवून पीत
असे. आता आई राहिली नाही. आणि ते
समुद्रकाठचं घरही. पण खारट
कॉफीची
चव जिभेवर आहे. खारटलेल्या कॉफीनं
मला लहानपणच्या आठवणी पुन्हा भेटतात.
ती चव बरोबर सगळं बालपण घेऊन
येते..."
भरलेल्या डोळ्यांनी तो म्हणाला.
तिचं ह्र्दय भरून आलं -
त्याच्या निरागसतेनं.
किती हळुवार होतं त्याचं मन. मग
तीही बोलली...
आपल्या दुरवरच्या घराबद्दल,
बाबांबद्दल...
तिच्या स्वप्नांबद्दल...
खरचं खुप छान डेट झाली ती!
मग ते पुन्हा पुन्हा भेटत राहीले.
अखेर तिला पटलं,
हाच आपला जीवनसाथी. तो शांत
होता.
संयमी होता. हळुवार होता.
तिची काळजी घेणारा होता. मग एके
दिवशी दोघांनी ठरवलं आणि लग्न
केलं! चार-
चौघांसारखं आयुष्य सुरु झालं
आणि दिवस खुप मजेत जाऊ
लागले.
एखाद्या परीकथेसारखे. खरंच त्यांचं
आयुष्य खुप
सुखी होतं.
ती त्याच्यासाठी सर्वकाही करायची.
कॉफीसुध्दा! आणि हो,
त्याच्या बालपणाशी त्याची नाळ
जोडलेली राहण्यासाठी चिमुटभर
मीठही टाकायची त्या कॉफीत!
अशीच भर्रकन ४० वर्षं कधी उडुन
गेली, ते कळंलच नाही. एके
रात्री तो झोपला, तो पुन्हा कधीच

उठण्यासाठी...!
काही दिवसांनी ती सावरली.
रोजचे व्यवहार नेहमीप्रमाणे करू
लागली.
एकदा सहज म्हणुन त्याचं पुस्तकांच
कपाट आवरायला घेतलं
असताना तिला त्यात एक
चिठ्ठी सापडली.
त्याच्या अखेरच्या दिवसात त्यानं
ती कधीतरी लिहीली होती.
"माझ्या प्रिये, मला माफ कर!
आयुष्यभर मी
तुझ्याशी एका बाबतीत खोटं
वागलो, त्याबद्द्ल
मला क्षमा कर! हे एकच असत्य
मी तुझ्याशी बोललो...
पहिल्यांदा आणि शेवटचं! आयुष्यभर
ही खंत मला जाचत
राहिली. पण मी कधी तुला खरं
सांगण्याची हिंमत करू शकलो नाही...
केवळ
तु मला खोटारडा म्हणशील
आणि मी तुला गमावून बसेन
या भीतीने!
प्रिये, आपण सर्वप्रथम
जेव्हा कॉफी पार्लरमध्ये
भेटलो, तेव्हा मला कॉफीमध्ये
घालण्यासाठी खरं तर साखर
हवी होती!
त्या क्षणाला मी इतका नर्व्हस
झालो होतो,
की मी साखरेऐवजी चुकून
मीठ मागितलं वेटरकडे आणि मग
त्या विषयावरून आपलं
संभाषण सुरू झालं म्हणुन मी ते तसंच
पुढे चालवून
घेतलं... खारट कॉफी मला आवडत
नाही.
किती विचित्र चव ती! पण मला तु
खुप
आवडतेस... आणि तुला गमावू नये म्हणुन
आयुष्यभर
मी खारट
कॉफी मी पीत
राहिलो. ...आता मरण्याआधी मी तुझ्यापाशी सत्य
उघड केलंच पाहीजे. नाही तर हे
खोटेपणाचं ओझं मी पेलू शकणार नाही!
प्लीज - मला माफ करशील?"
sushil
8177880945

! Rating: 7.0/10 from 138 Votes

65 days ago (sushil143)[ Report ]

कधी पण
तुम्हाला दुखावणार्या व्यक्तीसाठी रडत
बसू नका............
एक स्मित हास्य
द्या आणि दुखावणार्या व्यक्तीला सांगा ,
" धन्यवाद, तुम्ही मला एक
संधी दिली जो मला अमाप सुख देउ शकेल
असा व्यक्ती शोधण्याची..!!
sushhhh
8177880945

! Rating: 6.3/10 from 64 Votes

65 days ago (sushil143)[ Report ]

मुलगा : I Love You....
पहील्या नजरेतच मी तुझ्या प्रेमात पडलो...
तु ही माझ्यावर प्रेम करशील का ???
.
मुलगी :Hmmm,मी तुला एक प्रश्न
विचारते,
जर तु जिँकलास,
तर मी तुला होकार र्थी उत्तर देईल.....
.
मुलगा हसत हसत,
आणि निवांतपणे तेथून जाऊ लागतो.....
.
मुलगी : काय झालं ? माझं उत्तर नकोय
का तुला ???
.
मुलगा :(पाठीमागे वळून शांतपणे बोलतो)
मला तुझं प्रेम हवयं, शर्यतीत जिँकलेलं
बक्षिश
नाही..
sushhhh
8177880945

! Rating: 5.8/10 from 60 Votes

65 days ago (raj121)[ Report ]

2.17 KB

तुला काय वाटलं सगळं
तुझ्या मर्जी प्रमाणेच घडणार?

तुला वाटेल तेव्हा प्रेम
नाही तर फक्त मैत्री असणार?

तुला हवा तसाच निर्णय
दर वेळी का तू घेणार?

कधी रे तू सांग ना थोडी
तरी माझी कदर करणार?

तुझे दिवस गेले रे मी ही
माझ्या मना प्रमाणेच वागणार,
यापुढे तुला माझ्या आयुष्याचा
खेळ नाही करू देणार..

या आधी सर्व काही तूच
ठरवलेस आता मीच सगळे
ठरवणार,

प्रेमातून फक्त मैत्री अन्पुन्हा
प्रेम करायला यापुढे मला
अजिबात नाही जमणार..

2.36 KB

! Rating: 6.3/10 from 67 Votes

69 days ago (raj121)[ Report ]

4.48 KB

आपला कोणी प्रियकर
अथवा प्रेयसी असणे
म्हणजेच प्रेम नसते..

रोज रोज "आय लव्ह यु"
म्हणणे म्हणजेच प्रेम नसते..

तर आपल्या आयुष्यात
कोणी तरी अशी व्यक्ती
असणे ज्याच्या वर
जिच्या वर आपला इतका
विश्वास असणे कि तुम्ही
त्यांना किती हि दूर केलेत..

त्यांचे मन किती हि
दुखावलेत तरी देखील
ते तुमची साथ सोडणार
नाहीत ते केवळ "तुमचेच
होते तुमचेच आहेत..

आणि तुमचेच राहतील..

"हाच एक विश्वास ज्या
व्यक्ती बद्दल वाटतो तेच
आहेत तुमचे" खरे सोबती..

हेच खरे प्रेम आहे..


2.90 KB

! Rating: 5.7/10 from 135 Votes


Site: <.>.>>..4.5.6.7.8.9..182

Display: old first
Name:

Text:


..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1090)
» कथा (68)
» जोक (315)
» दुखी (230)
» इतर (189)

..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (146)
» Good morning (40)
» Good night (37)
» Birthday (12)
» Life (25)
» Festivals (30)
» Funny (154)
» Story (6)
» Jock (233)
» Maitri (66)
» Sad (42)
» Other (31)


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download