If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms
Post here sms only in Marathi.
sms posted in Hindi or English will get deleted

Display: old first
71 days ago (raj121)[ Report ]

3.98 KB

प्रेम कधी नाही विचारत कि,

"कोण आहेस तू" ?

ते फक्त म्हणते कि ,

"माझीच आहेस तू " !!

प्रेम कधी नाही विचारत कि,

"कुठून आहेस तू" ?

ते फक्त म्हणते कि,

"माझ्याच हृदयात राहतेस तू" !!

प्रेम कधी नाही विचारत कि,

"काय करतेस तू" ?

ते फक्त म्हणते कि…

"माझ्या हृदयाची
स्पंदने चालवतेस तू" !!

प्रेम कधी नाही विचारत कि,

"का दूर आहेसतू" ?

ते फक्त म्हणते कि,

"माझ्याच जवळ आहेस तू" !!

प्रेम कधी नाही विचारत कि,

"माझ्यावर प्रेम करतेस का तू" ?

ते फक्त म्हणते,

"माझ संपूर्ण आयुष्यच आहेस तू !!

! Rating: 5.9/10 from 44 Votes

71 days ago (raj121)[ Report ]

3.81 KB

ती खूप गोड हसते,
कि हसताना ती खूप
गोड दिसते...

ह्यातला फरक मला
कधीच कळत नाही...

ती हसताना,

मी फक्त तिच्याच
चेहऱ्याकडे पाहत बसतो...

कारण,

हसताना तिचा
चेहरा असा खुलतो,

जशी गुलाबाची
एक काळी फुलते...

जशी गुलाबाची
एक काळी फुलते...

! Rating: 4.9/10 from 37 Votes

71 days ago (raj121)[ Report ]

3.22 KB

शांत शांत दिसणारी,
अन खूप गोड हसणारी...

कधी कधी अबोल,
तर कधी कधी खूप बोलणारी...

कसल्यातरी विचारात,
नेहमीच गुंग असणारी...

अन कोणाला ही,
फक्त एक नझर पाहताच
त्याला हि भुरळ पाडणारी...

तू...

कोणावरही न चिडणारी,
अन सर्वाना समजून घेणारी...

स्वतःच दुखःनेहमीच लपवणारी,

अन त्या चंद्राला हि फक्त,
एकटक पाहत बसणारी…

तू...

सार्यांच्याच नकळत,
त्या चंद्राला हि वेड लावणारी..

घार्या डोळ्यात तुझ्या,
त्या चंद्राला हि कैद करणारी...

चंद्राला हि तुझ्यात,
त्याचीच चांदणी दिसणारी...

अन तुझ्या इतकी सुंदर,
त्याचीही चांदणी असावी..

अस त्या चंद्राला,
नेहमीच वाटायला लावणारी..

तू...

फक्त तू...

! Rating: 5.9/10 from 17 Votes

74 days ago (raj121)[ Report ]

3.29 KB

एक मुलगा असतो
तो एका मुली वरती
प्रेम करत होता ! !

एक दिवशी त्या मुलाने
त्या मुलीला प्रपोस केले!

त्यावरती मुलगी म्हणाली
तुझ्या महिन्याचा पगार माझा
एक दिवसाचा खर्च आहे.! !

त्यामुळे मी तुझ्यावर
प्रेम करू शकत नाही !

तरी सुद्धा तो मुलगा तिच्यावर
खूप प्रेम करत असतो. ! !

१० वर्षा नंतर ते दोघे एका
शॉपिंग मार्केट मध्ये भेटतात.,

मुलगी तिच्या मुलाला
म्हणते हे तुझे मामा आहेत.

मुलीने त्या मुलाला सांगितले
माझे हे (नवरा) खूप मोठ्या
कंपनी मध्ये काम करतात.

माझ्या नवर्याचा पगार१.५
लाख रुपये महिन्याला आहे.

थोड्याच वेळात तिचा नवरा येतो.

आणि

तो म्हणतो सर आपण येथे !

तो आपल्या बायकोला ओळख
करून देतो हे माझे साहेब आहेत.

यांचा एका वर्षाचा टर्न ओवर
२००० कॅरोड रुपये आहे.

आणि

सर गेल्यावर तो आपल्या
बायकोला सांगतो. ! !

हे एका मुली वर खूप प्रेम करतात.

त्यासाठी त्यांनी अजून
लग्न केले नाही !!

नंतर त्या मुलीला खूप रडू आले.

3.54 KB

! Rating: 7.5/10 from 36 Votes

76 days ago (raj121)[ Report ]

4.29 KB

शेवटी तू सोडून गेलीस
टाईम-पास नाही म्हणता
म्हणता खरं प्रेम करऊन
गेलीस स्वतः माञ माझ्या
पासून दूर निघून गेलीस
आठवतो मला तो क्षण जेव्हा
मी तुला पहिल्यांदा पाहिले…

आई-बाबा

आणि

साई बाबा ची शप्पथ

घेऊन तुला ह्रदयात विसवले
तेव्हा मला खरंच वेड लागले
प्रेमाचे…

फक्त तुझे आणि तूझेच होऊन
जायचे मी खरंच खूप गरिब
होतो म्हणूनच तर मी तूझ्या
बाबांचा शञू होतो…

मी नव्हतोच कधी तुझ्या
लायकीचा पण तुझ्या प्रेमाने
मला बनवला बाळ देवकिचा
पण का होते ही गरिब श्रीमंतीची
तूलना तूच आता या बद्दल काही
तरी बोल ना…

तू आहेस खुप साधी
मन:मोकळी बोलायचा
असायचा पक्का इरादा
म्हणूनच तर तूया ह्रदयाला
भावली तु अपुन को किती
तरी खोलवर या ह्रदयात गुंतली
होतीस पण काही ही झालं
तरी मी एकटा निर्णय घेणारा
नव्हती…

तुझ्या घरचे ही मला तुझ्या
सोबत हवे आहेत तुझं ठीक
आहे तु हव तेव्हा ओरडू
शकतेस चिडू शकतेस रडु
शकतेस पण मी काय करू
कोणाकडे हे दुःख हलकं करू
जाऊ दे झालं गेलं विसरून
जा नव्याने सुरूवात करु
आयुष्यात पूढे जाऊ"

साला आज आपल्याला
कऴला आपण पैषावाला
नाय पण आपल्याला
बोलता येत,

"तु शिकलीस पण तुला
बोलता येत नाय"

"टाईमपास नव्हता तो
आपल्या आयुष्यातला
सर्वात बेस्ट टाईम होता,

तु गेली पण आपल्याला
टोटल बदलून गेली आता
आपण पैषावाला होणार
खुप मोठा माणूस होणार,

आणि दाखवून देणार
आपला लव्ह खरा होता
टाईम-पास नव्हता..

! Rating: 5.8/10 from 33 Votes

76 days ago (sushil143)[ Report ]

प्रेमा विषयी कुणी किती ही
लिहील तरी ते कमीच आहे

कारण आयुष्य जगण्यासाठी
तीन प्रमुख गरजा नंतर व्यक्तीला
गरज असते ती खर्या प्रेमाची.

पण जीवनात आलेल खर प्रेम
ओळखायला आपण कधी कधी
खूप उशीर करतो.

रुक्ष व्यवहारी जगात एखाद्या
सुंदर कोमल स्पर्शा सारख हे
प्रेम उमलत बहरत पण अक्षम्य
दुर्लक्षित होऊन कोमेजूनही जात
अस म्हणतात.

आपण कुणालाही तोडू शकतो
पण प्रेमाचे बंधन तोडण निव्वळ
अशक्य असत पण आपण नेमके
इथेच चुकतो.

इतक्या पवित्र भावनेलाही
व्यवहार, स्वार्थह्या गोष्टीचा
मुलामा चढविला जातो आणि
मूळनिखळ निरागस भावना
कलुषित होऊन जाते.

आपल्या आयुष्यात आपल्या
साठी आपल्याशी एकरूप
झालेली व्यक्ती कुठल्याही
प्रसंगी तुम्हाला कधीही एकट
सोडत नाही.

तुमची सावली बनून रहाते.

कुठल्याही नात्यात चढ उतार
हे असतातच पण वाईट दिवस
आले किवा काही तात्कालिक
वाद झाले तरी खर प्रेम जोडून
ठेवत.

पण अनेक वेळा आपली दृष्टी
हे प्रेम ओळखायला चुकत.

पर्याय निर्माण झाले की अशा
प्रेमाची किंमत आपण अनेकदा
करत नाही.

कुठेतरी बुद्धी ही मनावर हावी
होते आणि अशा खर्या प्रेमाच्या
नात्यातून आपणस्वतःला मुक्त
करतो.

पण अस मुक्त होण
सोप असत का ?

कितीही व्यवहारजपला तरी
अंतर्यामी ओढ संपू शकत्ते का ?

नेहमीच बुद्धी जे सांगते ते
योग्य असतच अस नाही.

कधी कधी छोट्याशा गोष्टी
ज्या समजुतीने मिटू शकणाऱ्या
असतात त्याला गंभीर समजून
आपण नात तोडून टाकतो.

पण पुढे जावून आपण इतका
ही कठोर निर्णय घ्यायला नको
होता असजर वाटल तर तुम्ही
नक्कीच त्याना त्यात खरे
गुंतले होतात हे समजाव.

ज्याला तोडल्यावर मनात
वेदनेची कळ उमटते.

ज्याच्यासाठी आपला अहंकार,
रागही आपण संयमित करू
शकतो त्या व्यक्तीवर तुमच खर
प्रेम असत आणि ते प्रेमच तुमचं
ही खर प्रेम असत हे समजाव.

म्हणून अस वाटत की नशिबाने
मिळालेली अशी गोड माणस
क्षणिक झालेल्या त्रासाने तोडून
टाकू नये कारण काय सांगाव
उद्या सगळ असेल पण
सोबतीला कुणी हक्काने
भांडणार रुसणार आणि
छोट्याशा समजुतीने लगेच
खुदकन हसणार गोड प्रेम
आयुष्यात नसेल.

ते वाळवंट अनुभवण्या पेक्षा
आत्ताच बागेची काळजी घेण
केव्हाही चांगल नाही का ?
Sushilraj
8177880945

! Rating: 5.7/10 from 21 Votes


Site: <.>.>>..4.5.6.7.8.9..176

Display: old first
Name:

Text:


..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1054)
» कथा (67)
» जोक (313)
» दुखी (228)
» इतर (187)

..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (139)
» Good morning (37)
» Good night (37)
» Birthday (12)
» Life (25)
» Festivals (27)
» Funny (150)
» Story (5)
» Jock (231)
» Maitri (57)
» Sad (38)
» Other (31)


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download