If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms
Post here sms only in Marathi.
sms posted in Hindi or English will get deleted

Display: old first
151 days ago (raj121)[ Report ]

3.87 KB

ठरल्याप्रमाने तुझी
वाट बघताना..

तू उशीर करणार हे
माहिती असताना..

मी उगाचच कासावीस
व्हायचो मग तुझ्याचसाठी
घेतलेल्या गुलाबाची एक-
एक पाकळी..

she loves me..

she loves me not..

असे करत तोडत जायचो,
नेहमी प्रमाने पुन्हा एकदा
शेवटची पाकळी loves me
not वरच अडायची..

मी उदास होउन बसताच
तुझी हाक कानावर पडायची..

मी काही ही न बोलता माझ्या
मनातलं तू अगदी बिन चुक
ओळखायचिस..

शेवटच्या पाकळीचे दोन
भाग करून I will alway
slove you अस बोलायचिस..

आता तू नसताना अजुन
देखिल माझी हर एक
संध्याकाळी गुलाबाच्या
पाकळ्यां सवेच सरते..

अन आज ही ती शेवटची
पाकळी loves me not
वरच अडते..

फरक फ़क्त इतकाच की
आता तिचे दोन भाग करायला..

I will always love you..

अस सांगायला तू इथे नसतेस..

! Rating: 6.1/10 from 38 Votes

151 days ago (sushil2805)[ Report ]

खरं प्रेम..........

एकदा एका प्रियासी ने आपल्या प्रियकराला विचारले,
"तू मला नेहमी तुझ्याच हृदयात ठेवशील ना?
जसं मी तुला माझ्या हृदयात ठेवलं आहे तसं..."

तेव्हा प्रियकर आपल्या प्रियासिला म्हणाला,
"मी कधी तुला माझ्या हृदयात ठेवणार नाही.
कारण तू नेहमी माझ्या हृदयाच्या खोल दरीत असशील जिकडून तुला कोणीच काडू शकणार नाही
जर तुला बघायचच आहे माझं तुझ्यावर किती प्रेम आहे
तर मी सांगतो तसं कर,
तुझे डोळे बंद कर आणि ज्याचा चेहरा तुला दिसेल तो मीच असेन
तुझा हाथ तुझ्या हृदयावर ठेवून प्रत्येक हृदयाच्या ठोक्याला मेहसूस कर,
तो प्रत्येक हृदयाच्या ठोका नेहमी माझ्यासाठी धडकत असेल
जेव्हा तुझ्या आयुष्यात कधी खुशीचा क्षण येईल,
तेव्हा पहिला व्यक्ती जो खुशीचा क्षणात सामील असेल तो मीच असेन
जेव्हा तू कधी दुखी असशील आणि तुला रडावसं वाटत असेल,
तेव्हा तुझ्या भावनांना वाटून घेण्यासाठी आणि तुला दुखात हसवण्यासाठी मीच असेन
जेव्हा तू आयुष्यात कधी कठीण परीस्तीत असशील,
तेव्हा फक्त मला मनापसून हाक मार, बघ मी तुझ्या जवळच असीन
जेव्हा तू हे जग सोडून जाशील,
तेव्हा फक्त आपल्या बाजूला बघ मी तुझ्या सोबतच असेन
कारण मी नेहमी तुझ्याच बरोबर असीन माझी परी.....
Sushil Raj
8177880945

! Rating: 6.7/10 from 18 Votes

154 days ago (raj121)[ Report ]

3.54 KB

प्रीत वेडी असते हे फक्त
प्रेम करणाऱ्यालाच कळत..

रात्रीची झोप त्याची जेव्हा
मन उडवत दिवसा ढवळ्या
जागे पणी तिचच स्वप्न पडत
ती दिसली तरी मन नभात उडत..

तिची चाहूल लागताच सार अंग
थरथरत तिची भेट होताच मन
किती मोहरत..

तिच्या हलक्या स्पर्शान ही
मनाच रान बहरततिच्या
डोळ्यात पाहतांना मन
स्वतःलाच विसरत..

प्रीत वेडी असते हे
प्रेम करण्यालाच कळत ।

! Rating: 7.2/10 from 39 Votes

159 days ago (sushil2805)[ Report ]

कधी हसवतेस कधी रडवतेस
कधी इतकी इतकी सतवतेस
पण एक सांगू....
कितीही झाले तरी
तुच माझ्या मनात वसतेस
आता होतच नाही विचार अन्य कुणाचा
मनसोक्त लुटावा वाटतो
आनंद या क्षणांचा
असेना का असला तो
काही क्षणांचा खेळ
नसेनाका जमायचा आयुष्यभराचा मेळ
फुल आणि सुगंधाचही
आयुष्य असतच कितीस
पण दरवळून सोडतातच न
मन मंदिरच जस..! —
SUSHIL RAJ
8177880945

! Rating: 5.6/10 from 61 Votes

159 days ago (raj121)[ Report ]

3.28 KB

मी कविता का लिहितो
हे मला खरंच कळत नाही..


कारण जिच्यासाठी मी
त्या लिहितो तिच्या पर्यंत
त्या कधीच पोहोचत नाही..


आणि मनाची परत
घाल मेल नको म्हणून
मी ही त्या परत वाचत
नाही..

! Rating: 5.5/10 from 40 Votes

159 days ago (sushil2805)[ Report ]

तू अनोळखी, तरी ओळखीची..
असुनी दूर, का जवळची....

पाहिले न तुजला कधी
माझी परी तू सावली..
शोधितो मीच मजला
का देहात अशी सामावाली..

बोलणे लटके तुझे
का, कसे हटके असे
मोकळा होवुनी गुंततो मी
का, मन झाले वेडेपिसे...

सांग ना ग कोण तू
बहरले का ऋतू
गंध तू कुसुमातला
का कस्तुरी सुवास तू..

डोळ्यांतली आस तू
का खुळी प्रीत तू..
अनोळखी, का ओळखीची
गूढ सखे हे खोल तू....!! —
SUSHIL RAJ
8177880945

! Rating: 5.2/10 from 31 Votes


Site: <.>.>>..4.5.6.7.8.9..197

Display: old first
Name:

Text:


..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1182)
» कथा (83)
» जोक (328)
» दुखी (245)
» इतर (196)

..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (163)
» Good morning (43)
» Good night (41)
» Birthday (16)
» Life (35)
» Festivals (34)
» Funny (169)
» Story (9)
» Jock (243)
» Maitri (74)
» Sad (60)
» Other (35)


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download