If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms

Display: old first
206 days ago (sushil2805)[ Report ]

अंधार.......
" चल, निघायचं का ? "
" का? बसू ना अजुन थोडा वेळ इथंच !"
" का गं? आज भलतीच मूड मध्ये दिसतेस "
" काही नाही रे! तुझ्या बरोबर असले ना की असंच
होतं "
" का ? मझा सहवास एवढा आवडतो? "
" प्रत्येक गोष्ट बोलुनच दाखवली पाहीजे का ? "
" चल, निघुया आता, खुप अंधार पडला असेल एव्हाना !!
"
" त्यात नविन काय? आपल्यासाठी सदासर्वकाळ
फक्त अंधारच अंधारच आहे ना! "
एक आंधळं जोडपं संध्याकाळी समुद्रकिनार्यावर बसलं
होतं........
Sushil raj
7770043446

! Rating: 6.4/10 from 28 Votes

210 days ago (sushil2805)[ Report ]

ही कविता नक्की वेळ काढुन वाचा...
अप्रतिम रचना...
...
...
परवा अचानक शाळेतला,
जुना बाक भेटला..
शरीर तुटकं पाय बारीक,
थोडा म्हाताराच वाटला...

"ओळखलसं का मला?",
विचारलं त्याने हसुन...
वेळ असेल तुला तर,
बोलुया थोडं बसुन...

गाडी पाहताचं आनंदला,
हलवली तुटकी मान...
"खुप मोठा झालासं रे,
पैसा कमावलासं छानं"

"ओळखल्यास का बघ ह्या,
माझ्यावरच्या रेघा...
भांडण करुन मिळवलेली,
दोन बोट जागा...

अजुनही भेटतात का रे,
पक्या, मन्या, बंटी...?
टाळ्या देत करत असालं,
मनमोकळ्या गोष्टी...

डबा रोज खाता का रे,
एकमेकांचा चोरुन?
निसरड्या वाटा चालता का,
हाती हात धरुन..?

टचकन् डोळ्यात पाणी आलं,
कंठ आला भरुन...
मित्र सुटले, भेटी सरल्या,
सोबत गेली सरुन...

धावता धावता सुखामागे,
वळुन जेंव्हा पाह्यलं...
एकटाचं पुढे आलो मी,
आयुष्य मागे राह्यलं...

त्राण गेलं, आवेश संपला,
करावं तरी काय..?
कोरड पडली घशाला,
थरथरले तरणे पाय...

तेव्हढ्यात आला शेजारी,
अन् घेतलं मला कुशीत...
बस म्हणाला क्षणभर जवळ,
नक्की येशील खुशीत...

"अरे वेड्या पैश्यापाठी,
फिरतोस वणवण...
कधी तरी थांबुन बघ,
फिरवं मागे मन..."

मित्र सगळे जमवं पुन्हा,
जेव्हा येईल वीट...
वंगण लागतं रे चाकांना,
मग गाडी चालते नीट...

शाळेतल्या त्या सोबत्याचा,
खुप आधार वाटला...
परवा अचानक शाळेतला,
जुना बाक भेटला...
Sush
7770043446

! Rating: 7.6/10 from 33 Votes

211 days ago (sushil2805)[ Report ]

देवा, मला फक्त एक गर्लफ्रेन्ड दे

देवा, मला फक्त एक गर्लफ्रेन्ड दे
...

एमपीएस्सीचा अभ्यास करणारी
स्टडी सर्कला असणारी
स्टडी रुम मध्ये ध्यान लावून बसणारी
फक्त एक G. F. दे...

वाचता वाचता झोपणारी
दंड बैठका मारणारी
आणि एका दमात सिंहगड चढणारी
फक्त एक G. F. दे...

पंजाबी ड्रेस घालणारी
जिन्समध्ये रमणारी
आणि साडी मध्ये खुलणारी
फक्त एक G. F. दे...

माझ्याकडं चोरुन पाहणारी
खुद्कन गाली हसणारी
आणि फक्त माझ्यासाठीच झुरणारी
फक्त एक G. F. दे...

"मंगला'ला पिक्चर पाहणारी
माझ्यासोबत मुंबई फिरणारी
आणि फक्त माझ्यावरच मरणारी
फक्त एक G. F. दे...

शेतात काम करणारी
दोघांच्या आई बापाला जपणारी
आणि घराचं घरपण वाढविणारी
फक्त एक G. F. दे...

चहाचे फुरके मारणारी
चिकन रस्सा चापणारी
आणि चुलीवर भाकरी थापणारी
फक्त एक G. F. दे...

थोडी फार लाजणारी
हळूच मला बिलगणारी
आणि मलाच I Love You म्हणणारी
फक्त एक G. F. दे...

'Z' Bridge वर भेटणारी
खांद्यावर डोके ठेवून बोलणारी
आणि हळुच कुशीत शिरणारी
फक्त एक G. F. दे...

तुझ्या राधे पेक्षा न्यारी
रामाच्या सितेपेक्षा भारी
माझी Special Identity वाली
फक्त एक G. F. दे..
Sushil. Raj
7770043446

! Rating: 6.4/10 from 33 Votes

216 days ago (sushil2805)[ Report ]

खरचं ना....मन खुप वेडं असतं............
खरचं मन खुप वेडं असतं..
प्रेमाच्या नावाखाली नसते उद्योग करतं
नेहमी कोणाच्यातरी मागे धावतं असतं
रात्रंदिवस कोणालातरी शोधत असतं...
खरचं मन खुप वेडं असतं..
सगळीकड़े शोधून शेवटी एकापाशी जावून थांबतं
आपल्या हृदयात त्याला साठवून घेतं..
अणि त्यालाच आपलं आयुष्य बनवून बसतं..
खरचं मन खुप वेडं असतं..
त्या एका व्यक्तिसाठी आपला सारा वेळ घालवतं
त्याच्यासाठी रात्र रात्र जगुन काढतं..
त्याच्या आठवणीत गुंग होवून जातं...
खरचं मन खुप वेडं असतं..
ह्रुदयातल्या त्या व्यक्तिशी अचानक भांडण होतं
एवढे जूळलेलं नातं एकदम Break-up घेतं..
अनं कारण शोधण्यात ते आणखी काही दिवस
वाया घालवतं...
Break-up घेण्यामागं काहीच कारण नसतं..
प्रेम म्हणजे काय हें त्याना कळालेलंच नसतं..
पुन्हा मन भटकत जातं अन पुन्हा एकापाशी जावून
थांबतं...
खरचं ना....मन खुप वेडं असतं...

प्रेम शब्द फक्त दोन अक्षरांचा,
नुसता ऐकला तर हर्श होतो,
आणि ऊच्चारला तर दोन ओठांमधे स्पर्श होतो
sushil raj
7770043446

! Rating: 6.5/10 from 54 Votes

218 days ago (sushil2805)[ Report ]

लोक म्हणतात की " खरच
जर शिक्षण प्रेमासारख
असत तर "
.
आपोआप झाले असते "
.
.
.
.
मी म्हणतो ...
.
.
" जर प्रेमच शिक्षणासारखे
असते तर ..??
.
घरच्यांनी मारून मारून
करायला लावले असते "
Sushil Raj
8177880945

! Rating: 6.1/10 from 59 Votes

218 days ago (sushil2805)[ Report ]

रविवार सकाळची वेळ होती,...........
तो हॉलमध्ये पेपर वाचत
बसला होता,
ती नुकतीच सुस्नात होउन बाहेर आली,
"चहा घेणार का तुम्ही?" असं
म्हणाली ........
... तो तिच्याकडे न पाहताच
"हो"म्हणाला,
आणि पुन्हा पेपर वाचण्यात गढून गेला,
त्याच्या जवळून
जाताना तिने,
केसांना नाजुक झटका दिला, त्यातून
उडालेल्या तुषारांनी पेपर मात्र
ओला झाला,
त्याने उगाच खट्याळ नजरेने तिच्याकडे
पाहिले,
तिनही मग खोट्या रागाने तोंड आपले
फिरवले,
तो हळूच उठला खुर्चीवरून आणि स्वयंपाक
घरात
आला,
तिने त्याच्याकडे बघाव म्हणून........
फ्रिजवर तबला वाजवू लागला; तिन मात्र
मागे न पाहताच चहाच आधान ठेवल,
आणि त्याला चिडवन्यासाठी आपल नाक
मुरडल;
तिच्या त्या पाठमोर्या रुपाकडे पाहत
तो क्षणभर तसाच थांबला, उगाच
तिला आतण दुखावले म्हणून स्वतःशीच
भांडला ,
हळूच मग मागुन जाउन मग त्याने..
तिच्या कमरेला विळखा घातला, पण
गडबडित
चहाच्या भांड्याला लागुन, हात
त्याचा भाजला,
तो कळवळून हात
झटकताना ती मात्र मनसोक्त हसली,
चावटपणाची वेडी लहर त्याच्या मनात
मग
उठली,
त्याने तिला जखडले मिठीत,
ती म्हणाली "जाऊ
दया ना!";
तो म्हणाला तिला "तुला माझ्यात
सामाऊ दे
ना!",
ती लाजून म्हणाली ,
"अहो अस काय करता?
चहा उकळतोय!",
तो म्हणाला "उकळू
दे! इथे माझा जीव जळतोय!",
"अहो अस काय करता? दूध उतू जाईल ना!",
"कशाला उगीच काळजी करतेस
तो परत
म्हणाला मी आणून देइन ना!", ती उगाच
कारण देत होती ,
तो प्रत्येक कारण उडवत होता,
तिला अजुनच जवळ घेत,
त्याच्या मनासारखा घडवत होता,
शेवटी तिने कारण दिल ,
"अहो सिलेंडरचा बहुतेक वास येतोय..",
तो म्हणालो "हो का!
त्याला वाटले
की माझा चावटपणा अती होतोय",
तेवढ्यात
दाराची कड़ी वाजली,
त्याने मनातल्या मनात
बाहेरच्या इसमाला शिवी घातली , तिन
झटकन
स्वतःला त्याच्या तावडीतुन सोडवून
घेतल,
आणि हळूच
त्याला धक्का मारून, स्वयंपाक घराबाहेर
लोटल; त्याने वैतागान दार उघडल, समोर
कचरावाला दिसला,
याचा खान्द्याशी ओला झालेला शर्ट
पाहून,
तो कचरेवाला पण गालात
हसला,
त्याने कचरा देऊन झटकन दार लावून घेतल,
पण मागे वळताच
क्षणी काहीतरी विचित्र घडणार आहे ,अस
त्याला वाटल, पाहिले त्याला स्वयंपाक
घरातून, दूध
जळण्याचा वास आला,
नंतर कान दणानून सोडणारा,
सिलेंडरचा स्फोट
झाला,
तो धावत आत गेला, त्याच/तिच ह्रदय
धडधड़त
होत,
त्याच्या डोळ्यांदेखत तीच पातळ आगीवर
फडफडत
होत,
त्याने तिला उचलून घेतल, डोळे त्याचे झरत
होते,
तिच्या करपलेल्या काचेवरूनहात त्याचे
फिरत
होते,
मोठ्या कष्टाने तिने डोळे उघडले,
त्याला पाहून तिच्या ओठांवर हास्य मग
विलसले,
ती म्हणाली त्याला,
"एकदा मला तुमच्या मिठीत घ्या ना!"
"मरन्यापुर्वी मला, तुमच्यामधे सामाऊ
दया ना!"
त्याने कवटाळले तिला उराशी, अन् देवाचे
स्मरण करू लागला, ती वाचावी म्हणून
त्याची करूणा भाकू लागला, पण दूध उतू
गेल होत, ओटा मात्र फेसळला होता,
त्या दोघांच अमर आलिंगन पाहून,
तिचा मृत्यु क्षणभर रेंगाळला होता....
Sushil. Raj
8177880945

! Rating: 7.1/10 from 42 Votes


Site: <.>.>>..4.5.6.7.8.9..201
Display: old first
कृपया फक्त मराठी संदेश पोस्ट करा. इंग्लिश हिंदी एस एम एस उडवले जातील
Name:

Text:

..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1204)
» कथा (83)
» जोक (335)
» दुखी (249)
» इतर (198)
..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (164)
» Good morning (43)
» Good night (41)
» Birthday (16)
» Life (35)
» Festivals (35)
» Funny (175)
» Story (9)
» Jock (246)
» Maitri (76)
» Sad (62)
» Other (36)


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download