If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms
Post here sms only in Marathi.
sms posted in Hindi or English will get deleted

Display: old first
1 days ago (raj121)[ Report ]

2.94 KB

दूर जाणाऱ्या तुझ्या
डोळ्यांत मी माझ्या
पासूनच दुरावत होतो..

तुझ्यातून विलग होऊन
पुन्हा तुझ्यातच हरवत होतो..

तुझ्या शिवाय जगण तर
सोडच मरण सुद्धा कठीण
आहे..

उरलेल्या प्रत्येक श्वासात
आता अखंड जळण आहे..

! Rating: 0.0/10 from 0 Votes

10 days ago (raj121)[ Report ]

3.65 KB

प्रेम होत नाही ते व्हाव लागत,

प्रेम असतं नाही ते असाव लागतं,

प्रिये कोणावर कीती प्रेम आहे
हे दाखवाव लागत नाहि..

तर ते जाणुन घ्याव लागतं..

नको देऊस प्रेम तुझे आता
भीती वाटायला लागलेय..

कुठे तरी सावरतोय पुन्हा
रक्त बंबाळ होईल वाटतंय..

माझ्या प्रेमाला तू
खेळ समजू नको..

तुट्लोय मी आतून
अजून जखमा देऊ
नकोस..

2.39 KB

! Rating: 5.0/10 from 10 Votes

10 days ago (raj121)[ Report ]

3.72 KB

जवान :- मी सीमे वर
युद्धासाठी चाललो आहे,

जर मी परत येऊ नाही
शकलो तर तू दुसर्या
मुलाशी लग्न कर..

त्याची

प्रेयसी :- ( त्याच्याकडे बघून
हसायला लागते )

जवान :- माझा विश्वास
नाही बसत..तू हसतेस ?

प्रेयसी :- एक वेडा मुलगा
रस्त्याने चालला होता,

तो कधी डावीकडे पळायचा,

तर कधी उजवी कडे पळायचा,

कधी मागे पळायचा

तर कधी पुढे पळायचा,

मधेच खाली बसायचा
तर मधेच एकदम उंच
उडी मारायचा..

हे बघून लोकांनी त्याला
विचारले..हे तू कायकरत
आहेस ?

तेव्हा तो म्हणाला,

अहो बघाना केव्हा पासून
हि सावली माझा पाठलाग
करत आहे,

मी जिथे जाईल तिथे येत आहे,

मी किती ही प्रयत्न केला
तिच्या पासून दूर पळण्याचा
तरी ही ती मला सोडत नाहीये..

असे म्हणून त्याने पुन्हा
एक उडी मारली आणि तो
एका गाडी खाली येऊन
मरण पावला पण तरी ही
त्याची सावली त्या त्याच्या
देह होती..

एवढे बोलून ती प्रेयसी
त्याच्या कडे पाठ करून
उभी राहते,

तिचे हसणे बंद होते

आणि

मग म्हणते..

"वेड्या"

अशी मी तुझी सावली आहे रे..

2.91 KB

! Rating: 6.7/10 from 9 Votes

21 days ago (raj121)[ Report ]


अजुन ही डोळ्यांत
आठवणीँचा कल्लोळ
होतो..

अन् त्यातील अश्रू
सैर-वैर होतो..

आठवणींना सावरता
अन्विसरता मन भरुन येते..

तितक्यातच डोळ्यांतील
धरण ओथंबुन येते..

रस्त्यावरुन चालताना
तुझ्या सावलीची आठवन
येते..

कधी अंधार सरुन ऊन
पडावे याचीच चाहूल होते..

पावसाच्या सरीँचा तुझ्या
पैँजनांसारखा आवाज येतो..

त्यात हरपून जावे ईतका
सुंदर सुर तयार होतो..

तोच या आठवनिँचा कल्लोळ
प्रत्येक ऋतुत अन् क्षणात दिसतो

त्यात तुझ्या आठवनिंना
कवटाळून मी माञ एकटाच
रडतो..

1.71 KB

! Rating: 8.2/10 from 17 Votes

34 days ago (raj121)[ Report ]


प्रिय मित्रांनो

आणि

मैत्रिणीँ नो,

3.79 KB

जरा ईकडे लक्ष द्या...!!

प्रत्येकाच्या आयुष्या मध्ये
कोणी ना कोणी येते,

रिलेशनशिप मध्ये असलेल्या
ब-याचशा प्रेम युगलांचा
गैरसमजा मूळे ब्रेक-अप होते..

काही लोक ब्रेक-अप
झाल्या नंतर,स्वतःला
कसं बसं सावरुन पुढे
निघून जातात,

तर काही लोकांच आयुष्य
तिथेच थांबून जातं..

काही लोक विचार करतात की,

मी त्याला/तिला विसरलो आहे,

याचा अर्थ माझं प्रेम खोटं होतं,

काही लोक विचार करतात की
जर तो/ती आजही खुश आहे,

त्याला/तिला ब्रेक-अपच काही
टेँन्शन नाही म्हणजे आमचं प्रेम
फेक होतं..

असे खुप सारे प्रश्न
मनात निर्माण होतात...!!

या सर्व प्रश्नांच एकच उत्तर आहे,

वेळ कुणासाठी थांबत नाही,

आपलं आयुष्य खुप छोटं आहे,

ब्रेक-अप झालं म्हणजे
याचा अर्थ असा नाही की
त्याच्या/तिच्या आठवणीत
रडत बसायच आणि स्वतःला
त्रास करुन घ्यायचा नेहमी..!

आपण पण दुःखी आणि
आपल्याला असं पाहून
घरवाले ही दुःखी,

असं केल्याने तुम्हाला
काहीच मिळणार नाही,

ब्रेक-अप झाल्या नंतर
स्वतःला उध्वस्त करु नका,

Positive Attitude ठेवून
आयुष्यात पुढे जात राहा..

कधी कधी आयुष्यात
स्वतःसाठी न जगता
दुस-यांनसाठी ही
जगावं लागतं,

ब्रेक-अप झाल्यामूळे
घरात बसून एकांतात
बरेच जण रडत असतात..

पण ??

मला असं वाटतं की,

काँलेज मध्ये किँवा अजून
कुठे ही घरच्यांना विचारुन
तुम्ही प्रेम केलेलं नसतं..

आणि या कारणामूळे
घरात बसून रडणे,

घरच्यांना विना कारण
दुःखदेणे उगाच एकाचा
राग दुस-यावर काढणे,

हे खरं तर साफ चूकीच आहे..

जरा विचार करुन बघा...!!

जर तुम्ही तुमच्या घरच्यांना
सुख देऊ शकत नाही तर
त्यांना त्रास देण्याचा किंवा
दुःख देऊन छळण्याचा
तुम्हाला काही एक अधिकार
नाही.. कुणाचे ही घरवाले,
आपल्या मुलाला/मुलीला
रडताना पाहू शकत नाही..

So Plzzz...!!

मित्रांनो आणि मैत्रिणीँनो,

ब्रेक-अप झाल्या नंतर
स्वतःला सावरायला शिका,

सुंदर आयुष्य जगायला शिका,

हे सगळं कठीण नक्की आहे,

पण

अशक्य नाही...

तर नेहमी खुश रहा,

स्वतःला आणि घरच्यांना जपा..

कारण ?

आयुष्य जगण्याची मजा
एकटे पणात नसते..!!

5.63 KB

! Rating: 5.9/10 from 34 Votes

68 days ago (raj121)[ Report ]

2.37 KB

आज मला खूप एकट वाटतय.,

कुणाच्या तरी जवळ
बसावस वाटतय...,

कोणाशी तरी खूप खूप
बोलावस वाटतय...,

अन मनात चाललेल सगळ
काही सांगावस वाटतय...

आज परत एकदा तिला
पहावस वाटतय...,

आज मला खूप खूप
रडावस वाटतय....,

स्वतःशी परत खूप
भांडावस वाटतय...,

भरलेल्या डोळ्याने...,

आरश्या समोर
बसावस वाटतय...,

अन् आपलं कोणीच
नाही म्हणून..स्वतःचेच
डोळे पुसावंस वाटतय...,

आज मला परत भूत-काळात
जावस वाटतय..परत एकदा
आठवणींत जगावस वाटतय..

2.78 KB

! Rating: 5.3/10 from 94 Votes


Site: <.>.>>..1.2.3.4.5.6..39

Display: old first
Name:

Text:


..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1101)
» कथा (69)
» जोक (315)
» दुखी (233)
» इतर (189)

..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (147)
» Good morning (40)
» Good night (37)
» Birthday (13)
» Life (26)
» Festivals (31)
» Funny (156)
» Story (6)
» Jock (234)
» Maitri (66)
» Sad (43)
» Other (31)


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download