If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms
Post here sms only in Marathi.
sms posted in Hindi or English will get deleted

Display: old first
18 days ago (raj121)[ Report ]

2.84 KB

आज ती ही मला परखी झाली,
जी कधी माझ्यासाठी झुरत होती..

आज ती ही खोटी वागली,

जी आयुष्यभर साथ देण्याची,
माझ्या शपता खात होती..

तुझी खुप आठवण येते रे,
जी नेहमी असे म्हणत होती..

तुला पहावसं वाटतय रे,
जी हे आतुरतेने सांगत होती..

तुझ्या शिवाय करमत नाही रे,
जी असे बोलत होती..

नाही जाणले तिने मन माझे,
जी माझ्या ह्रदयात राहत होती..

नाहीच कळले तिला प्रेम माझे,
जी माझी न राहता दुस-याची
झाली होती..

! Rating: 8.2/10 from 11 Votes

36 days ago (raj121)[ Report ]


मी व्यथांना अंतरीचे गाव देतो
आसवांना पावसाचे नाव देतो ।

सागराने ऐन वेळी घात केला
वादळाहातीच आता नाव देतो ।

मागतो जो तो फुले ताजी
तवानी कोण निर्माल्यास येथे
भाव देतो ?

खेळुनी झाले पुरे आयुष्य माझे ।

ये अरे मृत्यो ! तुलाही डाव देतो
हासलो आजन्म खोट्या चेहऱ्यांनी ।

आज दुःखाला जरासा वाव देतो..


4.17 KB

! Rating: 7.5/10 from 20 Votes

63 days ago (raj121)[ Report ]


वाट पाहणं त्रासदायक नसतं..
.

.

.

.


त्रासदायक असते ही
जाणीव की आपण ज्या
व्यक्तीची वाट पाहतोय..
.

.

.

.

.


ती व्यक्ती आपल्या
आयुष्यात परत येणार
नाहीये..


3.82 KB

! Rating: 6.9/10 from 42 Votes

69 days ago (raj121)[ Report ]

2.64 KB

आज ही पुन्हा तेच झाले
डोळ्यात माझ्या तुझे अश्रु
आले..

आज ही पुन्हा तेच झाले
मनाला माझ्या फक्त तुझे वेड
लागले..

येताच आठवण तुझी
मनाला माझ्या खुप
सावरले तरि ही पुन्हा
तेच झाले..

सर्व जुने पुन्हा नवे झाले..

कुणी नाही तु माझी
मनाला माझ्य खुप
समजावले तरि ही
पुन्हा तेच झाले मन
तुझ्या विना उदास झाले..

जगायचे आयुष्य सुखात
अनेकांनी सांगुन पाहिले
तरि हि पुन्हा तेच झाले

तुझ्याविना हे आयुष्यच
नकोसे झाले..

! Rating: 6.6/10 from 53 Votes

73 days ago (raj121)[ Report ]

5.22 KB

माझ्या साठी फ़क्त आता
एवढच करशील का..

तुझ्या लग्नाच आमंत्रण
मला देशील का ?

तुझ्या लग्ना मध्ये मी
नक्की नक्की येइन
शेवटच्या दिवशी तुला
मी डोळे भरून पहिन.,

तो दिवस माझ्या साठी
खुप दुखाचा असेल त्या
दिवशी माझ्या कड़े पाहून
हळूच हसशील का ?

तुझ्या लग्नाच आमंत्रण
मला देशील का.. ?

तू नाही बोलवलस तरी
सुधा येइन तुझ्या साठी
वेटर्स च काम मी करीन
मी भरलेल जेवनाच ताट
तू खाशील का ?

तुझ्या लग्नाच आमंत्रण
मला देशील का ?

तो दिवस माझ्या साठी
खुप दुखाचा असेल त्या
दिवशी मी मंगल अष्टके गाईन
ती मंगल अष्टके खुप दूखाची
असतील ती ऐकून तू हळूच
रडशील का ?

तुझ्या लग्नाच आमंत्रण
मला देशील का ?

जसा सगळ्यांचा निरोप
घेशील तसा माझा सुधा
घेशील का डोळ्यात डोळे
घालून मला जाऊ का
म्हणशील का ?

जस रोज take care ,
have a nice day
गाड़ी सावकाश चालव,

अस बोलायाचिस तस्
बोलशील का तुज्या
लग्ना च आमंत्रण मला
देशील का ?

कदाचित तुझ लग्न मला
नाही होणार सहन माझ्या
डोळ्यात माझच दिसेल
मला मरण मी मेल्यावर
गुलाबाच फुल माझ्या फोटोला वाहशील का ?

तुझ्या लग्नाच आमंत्रण
मला देशील का ?

! Rating: 7.6/10 from 54 Votes

78 days ago (raj121)[ Report ]


तू गेल्याचे दु:ख नाही मला,

पण ??

माझी किंमत एक
दिवस कळेल तुला..

आयुष्यात माझी उणीव
नेहमीचं जाणवेल,

पण ??

ती भरण्यास तेव्हा
मी मात्र नसेन..

मला भेटण्यास खुप
तडफडशील जेव्हा तू
एकटी पडशील,

पण ??

त्या एकटे पणात माझी
साथ मात्र नक्कीच नसेल..

माझ्यासाठी बरेचं अश्रू
वाहशील जेव्हा माझे स्मरण
करशील,

पण ?

तुझे अश्रू झेलणारे तळहात
मात्र माझे नसतील..

ठेचं लागून खाली पडशील
जेव्हा माझ्या विरहाने
व्याकूळ होशील,

पण ?

तेव्हा तुला सावरणारे
हात मात्र माझे नसतील..

भयाने तू घायाळ होशील
जेव्हा कधी संकटात पडशील,

पण ?

तुला धीर देणारे बोल
मात्र माझे नसतील ।

जीवनाला कंटाळून जाशील
जेव्हा सगळे दरवाजे बंद
होतील,

पण ?

तुझ्यासाठी तळमळणारे
हृदय मात्र तेव्हा माझे नसेल..

नजर शोधत राहील फक्त
मलाचं जेव्हा तू या जगाचा
निरोप घेतअसशील,

पण ?

त्यावेळी तुला भरभरून
पाहणारे डोळे मात्र माझे
नसतील..

तू गेल्याचे दुःख नाही मला,

माझी किंमत एक
दिवस कळेल तुला..

पण ?

तो पर्यंत खूप उशीर झाला
असेल यापुढे मीचं या जगात
नसेल..

3.55 KB

! Rating: 6.4/10 from 50 Votes


Site: <.>.>>..1.2.3.4.5.6..40

Display: old first
Name:

Text:


..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1131)
» कथा (74)
» जोक (319)
» दुखी (240)
» इतर (192)

..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (157)
» Good morning (41)
» Good night (39)
» Birthday (15)
» Life (29)
» Festivals (34)
» Funny (160)
» Story (7)
» Jock (236)
» Maitri (71)
» Sad (50)
» Other (33)


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download